SZKOŁA
UCZNIOWIE
NAUCZYCIELE
KANDYDACI
ZASADY PRZYJĘCIA DO SPOŁECZNEGO LICEUM
PODANIE DO SPOŁECZNEGO LICEUM - Dla gimnazjalistów
Rekrutacja - kryteria naboru
Rekrutacja odbywa się bezpośrednio w siedzibie szkoły. Społeczne Liceum nie jest uwzględnione przez
Wydział Edukacji Kwidzyńskiego Starostwa Powiatowego w naborze elektronicznym.

Pierwszeństwo w przyjęciu do SLO mają osoby z wysoką punktacją na egzaminie  gimnazjalnym. Ponadto
decyduje suma punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych
wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum (j. obcy, matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia,
historia) oraz inne  osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum. Laureaci oraz
finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przyjmowani są poza kolejnością.
Profile
Proponujemy nowe kierunki edukacji zorientowane na wymagania współczesnego rynku i Twoje
zainteresowania:
politechniczny
medyczny
dziennikarski
humanistyczno-językowy
menedżersko-ekonomiczny
autorskiStypendia
Dla laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla Gimnazjalistów nauka w SLO jest bezpłatna.
Natomiast finaliści otrzymują zniżkę w wysokości 30% przez cały okres kształcenia. Ponadto uczniowie
osiągający bardzo dobre wyniki w nauce otrzymują zniżki: np. za śr. 4,75 przysługuje 20% bonifikaty.
Czesne
Laureatom gwarantujemy bezpłatną edukację.
Opłaty za naukę wahają się od 0-350 zł miesięcznie;
Szkoła oferuje szeroki wachlarz stypendiów:
dla finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych;
dla uczniów osiągających wysokie lokaty w olimpiadach przedmiotowych;
Szeroka oferta zniżek w czesnym dla wszystkich uczniów

ULOTKA SPOŁECZNEGO LICEUM
Regulamin przyjmowania kandydatów do klasy I Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego im. Polskich Noblistów w Kwidzynie
Rok szkolny 2019/2020
Podanie o przyjęcie do szkoły należy złożyć w sekretariacie szkoły
Dodatkowych informacji można zasięgnąć w sekretariacie szkoły
(telefonicznie: 55 261 22 87, 794 992 260 lub na miejscu)

Laureaci oraz finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przyjmowani są poza
kolejnością.


O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej  liceum ogólnokształcącego, decyduje suma
punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym:

punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o
szczegółowych wynikach egzaminu; wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali
procentowej dla zadań z zakresu: j. polski, historia i wiedza o społeczeństwie,
matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia); język obcy
nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według rozporządzenia
MEN: wynik procentowy z ww.  zakresów mnożony przez 0,2 pkt;

b) punkty uzyskane z zajęć edukacyjnych wymienionych  na świadectwie
ukończenia gimnazjum odpowiednio oceny z języka polskiego, matematyki, dwóch
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród biologia, chemia, fizyka,
geografia, historia, za oceny wyrażone w stopniu:

celującym - przyznaje się po 18  punktów,
bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów,
dobrym - przyznaje się po 14 punktów,
dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;


c) świadectwo  ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów;

d) punkty za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i
sportowych zgodnie z rozporządzeniem MEN - 18 punktów;

e) punkty do osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej - 3 punkty.

Podanie o przyjęcie do szkoły - dostępne na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły.


Terminy rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem nr 24 /2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z
dnia 13 kwietnia 2017 r. Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok 2017/2018

Składanie podania (wniosków o przyjęcie do szkoły  ponadgimnazjalnej) od 8maja 2017r.

W okresie od 23 czerwca 2019r. do 27 czerwca  2019r. do godz. 15.00:

- uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły
podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu, 2 zdjęć legitymacyjnych.

Do 7 lipca 2019r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 7 lipca 2019r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w Społecznym Liceum
Ogólnokształcącego.


Rodzic o przyjęciu dziecka zostanie również poinformowany drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Rodzice uczniów przyjętych do klasy pierwszej zobowiązani są do podpisania "Umowy o
świadczeniu usług oświatowych" dotyczącej kształcenia dziecka w terminie 14 dni od ogłoszenia
listy uczniów przyjętych do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.

Niedopełnienie formalności w podanych terminach powoduje skreślenie z listy.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna w składzie:
nauczyciel języka polskiego, nauczyciel matematyki, nauczyciel języka obcego nowożytnego,
pedagog szkolny.
WYSIWYG Web Builder
PREZENTACJA SPOŁECZNEGO LICEUM
Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
z Ministerstwa Edukacji
List Minister Edukacji do Rodziców
Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020


List Pomorskiego Kuratora Oświaty dr Moniki Kończyk
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiam podstawowe założenia rekrutacyjne:
· Rekrutacja będzie prowadzona oddzielnie dla absolwentów szkół podstawowych
i gimnazjum/oddziałów gimnazjalnych.
· Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie
same.
· W każdej szkole będą pracowały dwie odrębne komisje rekrutacyjne: jedna będzie
rekrutowała uczniów po szkole gimnazjalnej, a druga uczniów po szkole podstawowej.
· Uczniowie po szkole podstawowej i po szkole gimnazjalnej będą uczyli się w osobnych
klasach i będą realizowali inne podstawy programowe.
· Uczniowie po 8 letniej szkole podstawowej będą kontynuowali naukę w 4 letnim
liceum lub 5 letnim technikum lub 3 letniej szkole branżowej, natomiast uczniowie
po ukończeniu nauki w gimnazjum/ oddziałach gimnazjalnych będą kontynuowali
naukę w 3 letnim liceum lub 4 letnim technikum lub 3 letniej szkole branżowej.
Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, że na stronie internetowej Kuratorium
Oświaty w Gdańsku w zakładce: „Rekrutacja” znajdują się szczegółowe informacje związane
z rekrutacją, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz Zarządzenia Pomorskiego
Kuratora Oświaty, które ustalają zasady obowiązujące podczas rekrutacji.
Dodatkowo Kuratorium Oświaty w Gdańsku uruchomiło specjalne numery telefonów,
pod którymi uzyskają Państwo odpowiedzi na pytania dotyczące zasad rekrutacyjnych.
Informacje o numerach telefonów:
1. Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego z siedzibą w Gdyni (miasta na pp:
Gdańsk, Gdynia, Sopot, powiaty: gdański, pucki, nowodworski, wejherowski) - starszy
wizytator Marzena Lipka, tel.: 58 663 34 29
2. Delegatura Kościerzyna (powiaty: chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski)
- starszy wizytator Stefan Rymon-Lipiński, tel.: 58 694 09 86
3. Delegatura Słupsk (powiaty: bytowski, lęborski, słupski i miasto na pp. Słupsk)
- starszy wizytator Jolanta Szlagor, tel.: 59 846 85 05
4. Delegatura Tczew (powiaty: malborski, kwidzyński, starogardzki, sztumski, tczewski),
starszy wizytator Krzysztof Jezierski, tel.: 58 530 36 16.

Pytania mogą Państwo zadać również w formie elektronicznej:
reformaedukacji@kuratorium.gda.pl
kuratorium@kuratorium.gda.pl
Szanowni Państwo,
wyrażam nadzieję, że przegotowane przez kuratorium oświaty informacje są czytelne,
zrozumiałe i wyczerpujące. Jako Pomorski Kurator Oświaty dołożę wszelkich starań, żeby
otrzymali Państwo rzetelną informację i pomoc w zakresie zasad rekrutacyjnych.
W tym miejscu chciałabym również podziękować wszystkim Paniom i Panom Starostom,
Prezydentom i innym Organom prowadzącym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne
za współpracę i przygotowanie, wspólnie z Dyrektorami i Nauczycielami, pomorskich
szkół/placówek oświatowych do rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Z wyrazami szacunku
dr Monika Kończyk
Pomorski Kurator Oświaty
PODANIE DO SPOŁECZNEGO LICEUM - Dla ośmioklasistów